PRIVACY REGLEMENT

SLAA Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacyreglement willen wij u op een heldere en transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Rechten en plichten

SLAA Nederland ontkomt er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Welke gegevens wij verwerken is bij u bekend omdat u die gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als:

 1. u hiervoor toestemming hebt verleend.
 2. de gegevensverwerking noodzakelijk is binnen de context van het lidmaatschap van SLAA Nederland, dan wel voor de uitvoering van andere overeenkomsten van SLAA Nederland waarbij u partij bent of wilt worden of voor de organisatie van activiteiten van SLAA Nederland waaraan u wilt deelnemen.
 3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een op ons rustende wettelijke verplichting na te komen.
 4. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële of charitatieve doeleinden. Dit doen we alleen als u ons hiervoor expliciet schriftelijk toestemming verleent. Wij kunnen uw gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen gebruiken. In de resultaten van deze onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot uw persoon.

2. Verwerking van persoonsgegevens en de doeleinden

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt binnen de context van het lidmaatschap van SLAA Nederland, dan wel voor de uitvoering van andere overeenkomsten van SLAA Nederland waarbij u partij bent of wilt worden of voor de organisatie van activiteiten van SLAA Nederland waaraan u wilt deelnemen. Wij verzamelen (alleen) die informatie die nodig is voor de doeleinden die in dit reglement staan omschreven. Wij verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het bankrekeningnummer, en afbeeldingen en video’s.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn binnen de context van het lidmaatschap van SLAA Nederland, dan wel voor de uitvoering van andere overeenkomsten met SLAA Nederland waarbij u partij bent of wilt worden of voor de organisatie van activiteiten van SLAA Nederland waaraan u wilt deelnemen.
 • Gegevens voor het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van de wet.

De verwerking gebeurt binnen de context van het lidmaatschap van SLAA Nederland, dan wel de uitvoering van andere overeenkomsten met SLAA Nederland waarbij u partij bent of wilt worden of voor de organisatie van activiteiten van SLAA Nederland waaraan u wilt deelnemen, waaronder, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot:

 • Lidmaatschap: verwerkingen van persoonsgegevens voor het registreren en beheren van het lidmaatschap van de vereniging
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.
 • Archiefbestemming: verwerkingen van persoonsgegevens voor het archiefbeheer, het behandelen van geschillen en het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.
 • Documentenbeheer: verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld postregistratie en e-mailarchivering.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Bewaartermijnen en vernietigingen

SLAA Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SLAA Nederland verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Recht op inzage, correctie en verzet

U heeft recht op:

 1. Inzage
  U heeft recht op inzage in uw persoonlijke dossier. U kunt hier mondeling of schriftelijk om vragen. U dient zich hiervoor te kunnen legitimeren. Op uw verzoek wordt binnen vier weken schriftelijk beslist. Als in het dossier gegevens van derden zijn opgenomen, worden deze derden eerst gehoord voordat inzage aan u wordt verleend. Indien deze derden geen inzage willen verlenen worden de gegevens van hen afgeschermd.
 2. Correctie
  U heeft recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of vernietiging van informatie wanneer deze onjuist is, in strijd met de AVG of andere privacy wet- en regelgeving is opgenomen of niet terzake doende is. U dient zich hiervoor te kunnen legitimeren. Op uw verzoek wordt binnen vier weken schriftelijk beslist.
 3. Verzet/ vernietiging
  U kunt ons verzoeken informatie niet te verwerken/ te vernietigen in verband met zwaarwegende, bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Op uw verzoek wordt binnen vier weken schriftelijk beslist.

Wij kunnen voor inzage en verstrekkingen de wettelijke toegestane vergoeding vragen.

Beperking van uw rechten is mogelijk als dit noodzakelijk is in het belang van:

 1. De veiligheid van de Staat
 2. De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
 3. De gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen
 4. Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften
 5. De bescherming van u of van de rechten van anderen

5. Delen van gegevens, derden en verwerkersovereenkomst

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij uw informatie verstrekken aan derden wanneer:

 • de derde partij door ons is ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of activiteiten, of de derde partij daar noodzakelijk bij betrokken is.
  We hebben maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor die doeleinden door de derde partij worden gebruikt. Met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst die dient ter bescherming van uw persoonsgegevens.
 • wij (samenwerkings)convenanten hebben gesloten met derde partijen. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd, en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.
 • deze informatie niet tot u persoonlijk kan worden herleid/ is geanonimiseerd.
 • dat moet op grond van de wet. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.
 • dat nodig geacht wordt in een rechtszaak.
 • dat nodig geacht wordt om onze rechten te beschermen.

In alle andere gevallen vragen we u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

6. Toegepaste beveiligingsmaatregelen en geheimhouding

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die we inschakelen en die namens ons persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

7. Website: bezoekgegevens en cookies

Op onze website(s) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. We registreren ook hoe bezoekers door onze website(s) klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en verwerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren. Ook houden we informatie bij die nodig is om in te loggen en gegevens die worden ingevuld bij een contactformulier op de website.

Bij het bezoek aan onze website plaatsen we cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op onze website(s) heeft bezocht. Het plaatsen van cookies helpt ons ook om onze website(s) te verbeteren.

8. Klachten

Als u van mening bent dat dit reglement niet (goed) wordt nageleefd of dat de privacy wet- en regelgeving niet correct wordt uitgevoerd door ons, kunt u hierover een klacht bij het bestuur indienen. Onze beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan u medegedeeld. Mocht u hierna nog steeds niet tevreden zijn dan kunt u aanvullend:

 1. een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten
 2. een verzoek indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

9. Meldplicht aan Autoriteit persoonsgegevens (AP) en aan betrokkenen

Indien onbedoeld en ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen toch gegevens in handen van een niet geautoriseerde derden vallen bijvoorbeeld door een hack of een andere vorm van een gegevens lek en dit tot ernstige nadelige gevolgen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens zullen wij dit melden bij de Autoriteit persoonsgegevens. Indien deze datalek ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij dit ook melden aan u.

 1. Ingangsdatum reglement

Dit reglement gaat in op 1 november 2018 en geldt voor onbepaalde tijd en kan door ons tussentijds worden aangepast. De meest recente versie van ons reglement wordt telkens gepubliceerd op onze website.

Privacy statement

SLAA Nederland legt slechts in beperkte mate persoonsgegevens vast. Uw persoonsgegevens worden door SLAA Nederland alleen verwerkt voor doeleinden die samenhangen met de behartiging van de belangen van verslaafden. SLAA Nederland zal persoonsgegevens ook verwerken indien dat wettelijk wordt voorgeschreven.

Het  volledige privacyreglement van SLAA Nederland, met uw rechten en verplichtingen, is te vinden op de website van de vereniging.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer u gegevens wilt inzien of corrigeren, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan binnen vier weken reageren op uw vraag of verzoek.

Meer informatie?

Misschien heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemene Voorwaarden SLAA Literatuur

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 januari 2011.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Literatuur SLAA Intergroep Nederland
Postbus 59539
1040 LA Amsterdam, Netherlands
Tel.: +31 (0)655 506 690
Web: www.slaa-nederland.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.